สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

  เมื่อวันนี้ (14มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา นำ นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท "Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award" ในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) ซึ่งจัดโดยสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงความยินดี

แกลเลอรี่