สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร

      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความรู้จากหน่ายงานภายนอกสถานศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริงจากจากหน่วยงานและจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในภายภาคหน้า 

ณ โอกาสนี้ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน เป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของหลักสูตรเป็นอย่างดียิ่ง

แกลเลอรี่