สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สสวท. และทำ Workshop หลักการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรปรับปรุง 2560

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และทำ Workshop หลักการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ณ โอกาสนี้ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา(ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของหลักสูตรเป็นอย่างดียิ่ง

แกลเลอรี่