สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino

      เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ทำการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Arduino" ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ Aduino ก่อนที่นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาดูงานและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ครูฝึกสอน) กิจกรรมในครั้งจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์อิมรอน แวมง อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ดำเนินการเป็นวิทยากรในการอบรม

แกลเลอรี่