สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอจำนวน 5 กลุ่มดังนี้
1.เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการค้นหาข้อมูลสาขาวิชาและหอพักใกล้สถาบันการศึกษา
  ผู้วิจัย 1.น.ส.คอลีฟะห์ มะสันติ
          2.นายอลีมิน เจ๊ะอีซอ
          3.อาจารย์อิมรอน แวมง
2.เรื่องการพัฒนาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการใช้โซเชียลมีเดีย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
 ผู้วิจัย 1.น.ส.ฟิตรี โตะกีือจิ
         2.น.โซฟียา เปาะจิ
         3.น.ส.อัสมะ มะเร๊ะ
         4.อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
3.เรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ผู้วิจัย 1.น.ส.ฮามีดะห์ เซ็งยี
         2.น.ส.อุลฟัต วานิ
         3.น.ส.รุสนี กาแมแล
         4.อาจารย์จันทนา มีชัยชนะ
4.เรื่องการพัฒนาหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เรียนรู้คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
ผู้วิจัย 1.น.ส.ยามีละห์ มะสะแต
        2.น.ส.มัรยานี ยามาตีมุ
        3.อาจารย์ ดร.นฤดี เนตรโสภา
5.เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตราฐาน EPUB3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง มนต์มาลายู
ผู้วิจัย 1.น.ส.อาตีกาะห์ เตาวตู
        2.นายมะรอกิ มามะ
        3.นายมูฮัมหมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ
        4.อาจารย์แพรวศรี เดิมราช
        5.อาจารย์พรรณี แพงทิพย์

แกลเลอรี่