หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักงานสาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง 203  อาคาร 6 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299699 ต่อ 74100  email : comscience.yru@gmail.com