หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประกวดนวัตกรรม หัวข้อ “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”

   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Our prophets 3D  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการประกวด “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”

 ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การประกวดนวัตกรรม  ออกแบบแอปพลิเคชั่น  เทคโนโลยีด้านการศึกษา  ในหัวข้อ  “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”  ระหว่างวันที่  20 – 21 กรกฎาคม  2561 ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ และโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส  &  รีสอร์ท  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับอาชีวะศึกษา/วิทยาลัยเทคนิค  มหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไปในพื้นที่  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีความคิดริเริ่ม  ในการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

สมาชิกในทีมได้แก่
ทีมที่ 1 Our prophets 3D
1.  นายยะห์ยา  เจ๊ะแหล้
2.  นายฮารีฟ  อาลี
3.  นายรุสดี  ลานง
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพล  อดุลยศาสน์

ทีมที่ 2 Ponok-Demy
1.  นายอับดุลเราะมาน  มีนาดิง
2.  นางสาวแวรอฮานี  แวหะยี
3.  นางสาวฮันณีฟะร์  หะยีสะมะแอ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย์อุบดุลเลาะ  บากา

ทีมที่ 3 Factory Halal
1.  นายบูฆอรี  แยนา
2. นางสาวกัญมีตา  บาโอะ
3. นางสาวฟาตีเมาะห์  มูซอ
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย์อรรถพล  อดุลยศาสน์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Our prophets 3D  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด “นวัตกรรมฮาลาลเพื่อการศึกษา”

 

แกลเลอรี่