หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

1. ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร       :  25501571102946

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ       :  Bachelor of Science Program  in Computer Science and Digital Technology 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล)

                        ชื่อย่อ   :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science and  Digital Technology)

                        ชื่อย่อ   :  B.Sc. (Computer Science and  Digital Technology)