หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งนี้หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และกลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

     - กลุ่มวิชาแกน บริหารจัดการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำหนดผู้สอนจากคณาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

     - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยวิชาเฉพาะด้านบังคับ และวิชาเฉพาะด้านเลือก บริหารจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

     - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอน
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะที่รายวิชานั้นสังกัด

 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

9  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

141111001

แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

141111002

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

141111003

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

141111004

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

141111005

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

141111006

ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

141111007

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

141111008

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3(2-2-5)

141111009

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

9  หน่วยกิต

 

141112010

เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค

3(2-2-5)

141112011

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

141112012

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

141112013

การบริหารจัดการเครือข่าย

3(2-2-5)

141112014

การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

141112015

ระบบสมองกลฝังตัว

3(2-2-5)

141112016

กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

141113017

การประมวลผลภาพเบื้องต้น

3(2-2-5)

141113018

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

141113019

อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง

3(2-2-5)

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141113021

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

141113022

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

1(0-2-1)

141113023

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลคลาวด์

3(2-2-5)

141113024

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความปลอดภัยไซเบอร์

3(2-2-5)

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

3 หน่วยกิต

รวม

13 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141114026

โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(0-9-0)

141114027

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

3(2-2-5)

141114040

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

1(0-2-1)

รวม

7 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชาชื่อวิชา

หน่วยกิต
(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

141114041

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

5(450)

หรือ

 

141114042

สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

6(600)

รวม

5 - 6 หน่วยกิต