หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รายวิชาหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

    1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

   1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

  3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

12

หน่วยกิต

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

66

หน่วยกิต

      1) เฉพาะด้านบังคับ

 

60

หน่วยกิต

      2) เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

รายวิชา

   รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

 

 

1) วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

 

 

 

151001001

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

 

3(3-0-6)

 

 

 

151001002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*

 

3(3-0-6)

 

 

 

151001006

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์        

 

3(3-0-6)

 

 

 

151001007

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

2(1-2-3)

 

 

 

151001008

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*

 

2(1-2-3)

 

 

 

151001013

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

 

3(3-0-6)

 

 

2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 

 

 

151001004

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

3(3-0-6)

 

 

 

151001010

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

3(3-0-6)

 

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

      1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001016

อยู่ดี กินดี มีสุข

 

 

3(3-0-6)

 

 

151001017

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

 

 

3(3-0-6)

 

      2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 

 

151001014

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

 

3(3-0-6)

 

 

151001015

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*

 

3(3-0-6)

 

 

151001018

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

 

 

3(3-0-6)

 

 

151001019

การบริหารร่างกาย

 

 

1(0-2-2)

 

 

151001020

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

 

2(1-2-3)

 

 

151001021

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

 

151001023

ความงดงามแห่งตน

3(3-0-6)

 

 

151001024

ก้าวสู่โลกกว้าง

2(1-2-3)

 

 

151001025

ความจริงของชีวิต*            

3(3-0-6)

 

 

151001026

การพัฒนาตน*                    

2(2-0-4)

 

  151001027 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*

3(3-0-6)

 
  51001028 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*

2(1-2-3)

 

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001029

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

 

 

151001030

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

3(3-0-6)

 

 

151001031

สังคมภิวัตน์*

3(3-0-6)

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

 

1) คณะครุศาสตร์                                            

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001032

ครูแห่งแผ่นดิน

3(3-0-6)

หรือ

 

 

 

 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001033

วิถีไทย วิถีถิ่น  

3(3-0-6)

หรือ

 

 

 

 

3) คณะวิทยาการจัดการ

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001034

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

3(3-0-6)

หรือ

 

 

 

 

4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

3

หน่วยกิต

 

 

151001035

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

   2.1  กลุ่มวิชาแกน

 

12   

หน่วยกิต

141111001

แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

141111004

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม    

3(2-2-5)

141111005

คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

141113021

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

66

หน่วยกิต

 

      1) เฉพาะด้านบังคับ

 

60

หน่วยกิต

 

           (1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ

4

หน่วยกิต

141112011

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

141113022

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

1(0-2-1)

 

           (2) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

12

หน่วยกิต

141112012

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์           

3(2-2-5)

141112013

การบริหารจัดการเครือข่าย

3(2-2-5)

141112015

ระบบสมองกลฝังตัว                

3(2-2-5)

141113024

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับความปลอดภัยไซเบอร์

3(2-2-5)

 

   (3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

26

หน่วยกิต

141111007

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

141111008

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

3(2-2-5)

141111009

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

141112010

เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค

3(2-2-5)

141112014

การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

141112016

กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

2(1-2-3)

141113018

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

141114026

โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(0-9-0)

 

              (4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12

หน่วยกิต

141113017

การประมวลผลภาพเบื้องต้น

3(2-2-5)

141113019

อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง

3(2-2-5)

141113023

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประมวลผลคลาวด์

3(2-2-5)

141114027

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

3(2-2-5)

 

              (5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

6

หน่วยกิต

141111002

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

   2) เฉพาะด้านเลือก                                                       ไม่น้อยกว่า        6         หน่วยกิต

141114029

วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน

3(2-2-5)

141114030

ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

141114031

การทำเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

3(2-2-5)

141114032

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

3(2-2-5)

2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                    ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต

141114040

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

1(0-2-1)

และ

 

 

141114041

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล           

5(450)

หรือ

 

 

141114042

สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

6(600)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต

      ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้