หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 120  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

2. ประเภทของหลักสูตร

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

3. ภาษาที่ใช้

    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

4. การรับเข้าศึกษา

    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว