หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักเขียนโปรแกรม
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
4. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
6. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
7. นักวิทยาการข้อมูล/นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
8. ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์
9. นักพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT