หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รหัส 64

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รหัส 64

เลขที่ รหัสประจำตัว           ชื่อ
1 406459001 นางสาวนูรัยมีร์  ดอเลาะ
2 406459002 นางสาวนีสรีน  สาเม๊าะ
3 406459003 นายนูรุดดีน  เจะสอ
4 406459004 นายนิมะ  มะยี
5 406459005 นายฮัมดี  อาแว
6 406459007 นางสาวแอนนิต้า  ลาเส็น
7 406459008 นางสาวฮัสมะห์  ลือไมติง
8 406459009 นางสาวนัสรียา  สาและ
9 406459011 นายอัสมาน  หะยีอาแว
10 406459012 นางสาวฟิตเราะห์  บีดิง
11 406459015 นายมูฮัมหมัดซัมรี  สะมะแอ
12 406459016 นางสาวซารีพ๊ะ  สาและ
13 406459017 นายคอดาฟี  สามะ
14 406459018 นายอันวาร์  โตะเด็ง
15 406459019 นายอิรฟานร์  สาและ
16 406459020 นายพจน์  พรหมดำ
17 406459021 นายซุลกิฟลี  โต๊ะเดร์
18 406459022 นางสาวอาตีกะห์  สาและ
19 406459024 นางสาวอลิษา  ปายอ
20 406459025 นางสาวนูรฮาญาตี  นาวานิ
21 406459026 นายฮาริส  เจะโมะ
22 406459027 นายฮาซาน  เจะมามะ
23 406459028 นายอิมรอน   วาเลาะ
24 406459029 นายฮานาฟีร์  อูเซ็ง
25 406459031 นายอีซอม  สาและ
26 406459034 นางสาวนูรซูฮัยดา  ยามา
27 406459035 นางสาวซูไฮลา  สาแม
28 406459036 นายอักรอม  สียะ
29 406459037 นางสาวการีณี  เจะซอ