หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 06-201 และ 06-305 อาคาร 6 โดยออกข้อสอบจากคณาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 

1. ด้านคณิตศาสตร์
2. ด้านขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
3. ด้านซอฟต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
5. ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่