หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น”

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นวัตกรรมเรื่อง "ระบบบ้านอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" ในการประกวดนวัตกรรม งาน มรย.วิชาการ 62 “นวัตกรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น” โดยนางสาวอัสสมา สมาแอ และนางสาวสีตีคอลีเย๊าะ มะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีอาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่