หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมพี่สอนน้อง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.30 - 22.00 น. นักศึกษาเทียบโอน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง ให้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่1 

แกลเลอรี่