หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม Tech Startup Entrepreneurs Camp

ด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมนักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่ (Tech Startup Entrepreneurs Camp) โดยมีกำหนดการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นผู้ประกอบการด้าน startup

แกลเลอรี่