หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และกำหนดจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันและบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2563 ภายใต้นโยบายหลัก (Concept) "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" และมีแนวคิดหลัก (Theme) ในหัวข้อ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gg.gg/scienceyru2563

แกลเลอรี่