หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

โครงการ

กิจกรรม

พัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานในหลักสูตร เรื่อง สมาร์ทฟาร์ม ณ สงขลา กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

พัฒนานักศึกษา (ประจำ)

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ ณ จังหวัดสงขลา

 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการ ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี และสตูล

 

กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ

พัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง พัฒนาทักษะฮาร์แวร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้นปีที่ 1)

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง พัฒนาทักษะผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ชั้นปีที่ 2)

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง พัฒนาทักษะด้านซอฟแวร์หลายแฟลตฟอร์ม (ชั้นปีที่ 3)

สรรหานักศึกษา

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสู่นักปฏิบัติการ
มืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์)

กิจกรรมที่ 1 เสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ

 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาความต้องการจำเป็นการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้
ชั้นปีเป็นฐาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เรื่อง การทำงานเป็นทีมในยุคศตวรรษที่ 21

พัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

กิจกรรมที่ 1 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือองค์กรต่างๆ