หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมค่ายอาสา “ค่ายสร้างเยาวชนสู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมค่ายอาสา “ค่ายสร้างเยาวชนสู่เทคโนโลยี ครั้งที่ 4” ณ โรงเรียนบ้านตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย (4111247) วิชาการจัดการเครือข่าย (4112324) วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (4111245) วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (4111135) และวิชาสัมมนาทางวิชาการคอมพิวเตอร์ (4111245)  

แกลเลอรี่