หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (งานประจำ) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 49 ศึกษาดูงาน เรื่อง นวัตกรรม ด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
และกรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่