หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO” ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO”  และจัดกิจกรรม Open House ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (06 - 302) อาคาร 6 ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตร พร้อมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์ - คณิต

แกลเลอรี่