หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM โดยคณาจารย์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ ต่อมหาวิทยาลัย และต่อสังคม สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 ปี 2 และ ปี 3 ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น แนะนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร กิจกรรมของหลักสูตร รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น อีกทั้งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

แกลเลอรี่