หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 3

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ตกค้างในปีการศึกษา 2564 ได้นำเสนอโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ซึ่งผ่านไปได้ด้วยดี โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรคอยให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

 

แกลเลอรี่