หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมนำเสนอสหกิจศึกษาโดย นศ.เทียบโอนปี 2 และนำเสนอผลงานในรายวิชาโครงงาน IoT

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอสหกิจศึกษาโดยนศ.เทียบโอนปี 2 และเวลา 10.00 น. นำเสนอผลงานในรายวิชาโครงงาน IoT 
โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร เป็นผู้ประเมิน

แกลเลอรี่