หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรม อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเฟรมเวิร์ค laravel โดยมีนายมุซอับ สาแหละ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเฟรมเวิร์ค laravel ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย. 64 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายมุซอับ สาแหละ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นปีในครั้งนี้
โดยผ่านระบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google meet

แกลเลอรี่