หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ด้วย MICRO : BIT"

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาการคำนวณด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO : BIT" ผ่านระบบออไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตร พร้อมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายวิทย์ - คณิต โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

แกลเลอรี่