หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรม เรื่อง ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กำหนดจัดกิจกรรม อบรม  เรื่อง ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ให้แก่นักศึกษา 4 ชั้นปี โดยมีนายอิบรอฮิม กีละ และนายชารีฟ เด่นสุมิตร เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้
 

แกลเลอรี่