หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับชีวิตนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับชีวิตนวัตกรรม อบรมการ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีนายบุคอรี มะตูแก และนายวันชนะ พรหมทอง เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในครั้งนี้
 

แกลเลอรี่