หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จัดอบรมโครงการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เรื่อง stem coding

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดอบรมโครงการเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เรื่อง Stem coding  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่