หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล แก่โรงเรียนอนุบาลยะลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565 

แกลเลอรี่