หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมบริการวิชาการ การติดตั้งระบบไอโอที (IoT)

อาจารย์ ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบไอโอที (IoT) แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา เพื่อควบคุมการบริหารจัดการฟาร์มด้วยอุปกรณ์ IoT ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง เมื่อวันที่ 13 และ 16 ตุลาคม 2565 

แกลเลอรี่