หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

โครงการ

กิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง การพัฒนาระบบฝังตัว และ iot  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง ค่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล

 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพ

 

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร 

กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมการพัฒนานวัฒกรรมของนักศึกษา

โครงการสรรหานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอน

 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ