หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65

โครงการ กิจกรรม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง การพัฒนาระบบฝังตัว และ iot

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรที่ 21 เรื่อง ค่ายเทคโนโลยีและดิจิทัล

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

โครงการพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัล

 

ไตรมาส 3

โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร  กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมการพัฒนานวัฒกรรมของนักศึกษา ไตรมาส 4
โครงการสรรหานักศึกษา  กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

ไตรมาส 2

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

กิจกรรมที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4