หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก และได้ถ่ายถอดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง

แกลเลอรี่