หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง "การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

แกลเลอรี่