หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

      ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  กำหนดจัดกิจกรรม  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  ระหว่างวันที่  10 – 11  มีนาคม  2561  ณ  ห้องประชุมชั้น  4   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  ทักษะการคิดพฤติกรรมกล้าแสดงออก  คุณธรรมและจริยธรรม

แกลเลอรี่