จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การตั้งตำรับสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น

10 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม การตั้งตำรับสบู่เหลวล้างมือที่มีส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่น ให้กับนักเรียนจำนวน 75 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องสำอางฮาลาลเบื้องต้น และให้นักเรียนรู้วิธีการทำสบู่เหลวสมุนไพรฆ่าเชื้อใช้เองในโรงเรียนและครัวเรือนอย่างถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จังหวัดยะลา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 75 คน