ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณกัษมา ฮารน

22 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

2.ชื่อ–สกุล                          นางวรรณกัษมา ฮารน

3.ตำแหน่งทางราชการ             อาจารย์

4.สังกัด                              คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

5.ประวัติการศึกษา                

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.

เคมี

2560

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม.

เคมี

2551

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ร.บ.

ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์

2549

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วท.บ.

เคมี

2547

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ)

    6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

          6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง

       วรรณกัษมา ฮารน. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชาเคมีทั่วไป 1. ยะลา : สำนักพิมพ์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. พิมพ์ครั้งที่ 1. (190 หน้า)

          6.1.2 ตำรา หนังสือ (ไม่มี)

          6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี)

               6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ

                6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

                6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

      

    6.2  ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

    6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

Haron, W., Thongchai, A., Benhawan, A., and Waema, S. (2019) Removal of toxic heavy metals in water by using natural products as adsorbent. Burapha Science Journal. 3(2) : 644 – 664.

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2018). A simple synthesis and characterization of LaMO3 (M=Al, Co, Fe, Gd) perovskites via chemical co-precipitate method. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 40(3) : 484 – 491.

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2018). Removal of toxic heavy metal ions from water with LaAlO3 perovskite. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 40(5) : 993 – 1001.

Haron, W., Wisitsoraat, A., and Wongnawa, S. (2017). Nanostructured perovskite oxides – LaMO3 (M=Al, Co, Fe) prepared by co-precipitation method and their ethanol-sensing characteristics. Ceramics International. 11(43) : 5032 – 5040.

Haron, W., Wisitsoraat, A., Sirimahachai, U., and Wongnawa, S. (2017). Removal of Cd2+ and Pb2+ from water by LaGdO3 perovskite. SNRU Journal of Science and Technology. 9(3) : 544 – 551.

            6.2.2  บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี)

            6.2.3  บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

                    และตรวจสอบ

วรรณกัษมา ฮารน และธีรพล เงินมูล. (2562). การพัฒนาเครื่องสำอางประเภทเซรั่ม (สูตรตำรับ HARON 1) เพื่อการลดริ้วรอย. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่องนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562       (หน้า 963 – 970). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

  นิสาพร มูหะมัด, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์, อัชมาน อาแด, และ วรรณกัษมา ฮารน. (2562). การศึกษาคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิตโดยกลุ่มผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดนราธิวาส. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน้า813– 818). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ไม่มี)

          6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์

          6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ

          6.3.3 สารานุกรม

          6.3.4 งานแปล

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด