ชื่อหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Cosmetic Science and Beauty

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม)

               ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science and Beauty)

                   ชื่อย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science and Beauty)