โครงสร้างหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              ไม่น้อยกว่า       15       หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                          ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                         ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                 ไม่น้อยกว่า       3        หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า       89      หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       ไม่น้อยกว่า       13      หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน                                   ไม่น้อยกว่า       16      หน่วยกิต

  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                            ไม่น้อยกว่า       60      หน่วยกิต

       2.3.1 วิชาบังคับ                                ไม่น้อยกว่า       40      หน่วยกิต

       2.3.2 วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า       12      หน่วยกิต

       2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า       8        หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

4. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ระดับชั้นปี

ระดับปริญญาตรี (4 ปี)

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2563

2564

2565

2566

2567

ชั้นปีที่ 1

40

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 2

-

40

40

40

40

ชั้นปีที่ 3

-

-

40

40

40

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

40

40

รวมจำนวนนักศึกษา

40

80

120

160

160

จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

40

40