รายวิชาหลักสูตร

21 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ดังนี้

         

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

            ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           ไม่น้อยกว่า 

     15        หน่วยกิต

 

 

 

 

1.1.1 วิชาบังคับ                                             

     12       หน่วยกิต

 

 

 

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

Language Thought and Communication

3(3-0-6)

 

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*    

3(3-0-6)

 

 

Thai for Communication

 

 

5100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*

3(3-0-6)

 

 

Thai for Careers

 

 

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

3(3-0-6)

 

 

English for Fun

 

 

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

3(3-0-6)

 

 

English Usage for Social Network

 

 

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

2(1-2-3)

 

 

5100108

English for Communication and Learning Development

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*

English for Communication 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

English for Communication 2

ก้าวทันโลกเทคโนโลยี

Technology and Media Literacy

 

2(1-2-3)

 

 

5100109

 

5100113

 

 

 

2(1-2-3)

 

3(3-0-6)

 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

1.1.2 วิชาเลือก                         ไม่น้อยกว่า           3           หน่วยกิต

 

 

 

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

Developments of Thai Speaking andWriting Skills

3(3-0-6)

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

English Communication Skills Development

3(3-0-6)

 

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

3(3-0-6)

 

5100112

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

Melayu for Communication

 

3(3-0-6)

 

 

                        1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                     ไม่น้อยกว่า              

    6          หน่วยกิต

 

 

 

 

1.2.1 วิชาบังคับ                                             

     3         หน่วยกิต

 

 

 

5100116

อยู่ดี กินดี มีสุข

Well-being

3(3-0-6)

 

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

Science in Daily Life

 

3(3-0-6)

 

 

1.2.2 วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                 

    3          หน่วยกิต

 

 

 

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

Information Technology for Presentation

3(3-0-6)

 

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

 

Information Technology in Daily Life

 

 

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

 

Mathematics in Daily Life

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

               หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

 

                 

 

5100119

การบริหารร่างกาย

1(0-2-2)

 

 

Body Exercise

 

 

5100120

 

5100121

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

Sports for the Quality of Life Development

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

2(1-2-3)

 

3(3-0-6)

 

 

King’s Philosophy for Local

 

 

5100122

ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย

3(3-0-6)

 

 

Introduction of Ethics and Wealth

 

 

5100123

ความงดงามแห่งตน

3(3-0-6)

 

 

Beauty of Life

 

 

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง

Step to the World

2(1-2-3)

 

5100125

ความจริงของชีวิต*

3(3-0-6)

 

 

Truth of Life

 

 

5100126

การพัฒนาตน*

2(2-0-4)

 

 

Self Development

 

 

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*

3(3-0-6)

 

 

Aesthetics for Life

 

 

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*

2(1-2-3)

 

 

Life and Thai Culture

 

 

 

 
   

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

               หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

 

 

                       1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                     ไม่น้อยกว่า

    6          หน่วยกิต

 

 

 

 

1.3.1 วิชาบังคับ                                             

    3          หน่วยกิต

 

 

 

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

3(3-0-6)

 

 

Multiculture  and Peace

 

 

 

 

 

1.3.2 วิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า                 

    3          หน่วยกิต

 

 

 

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

3(3-0-6)

 

 

Life Skill for Society

 

 

5100131

สังคมภิวัตน์*

Socialization

 

3(3-0-6)

 

 

                       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                 

    3           หน่วยกิต

 

 

 

 

1.4.1 คณะครุศาสตร์

    3           หน่วยกิต

 

5100132

ครูแห่งแผ่นดิน

3(3-0-6)

 

 

Teachings of King Rama 9

 

 

 

หรือ

 

 

1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    3           หน่วยกิต

 

5100133

วิถีไทย วิถีถิ่น

3(3-0-6)

 

 

Thai and Local Ways

 

 

 

หรือ

 

 

1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ

    3          หน่วยกิต

 

5100134

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

3(3-0-6)

 

 

Young Enterpreneurs

 

 

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

               หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

 

หรือ

 

 

1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

    3           หน่วยกิต

 

 

 

5100135

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

 

Science for Community

 

 

 

 

 

           

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

      89

    หน่วยกิต

 

 

2.1 กลุ่มวิชาแกน

    16      หน่วยกิต

 

 

 

 

4121101

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

3(3-0-6)

 

 

 

Fundamental Physic for Cosmetic Science and Beauty

 

 

 

4121102

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

1(0-3-0)

 

 

 

Fundamental Physic Laboratory for Cosmetic Science and Beauty

 

 

 

4121103

เคมีพื้นฐาน    

3(3-0-6)

 

 

 

Fundamental Chemistry

 

 

 

4121104

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1(0-3-0)

 

 

 

Fundamental Chemistry Laboratory

 

 

 

4121105

หลักชีววิทยา

Principle Biology

3(3-0-6)

 

 

4121106

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

1(0-3-0)

 

 

 

Principle Biology Laboratory

 

 

 

4121107

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

2(2-0-4)                                 

 

 

 

Mathematics for Cosmetic Science and Beauty

 

 

 

4121217

 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

English for Cosmetic Science and Beauty

 

2(2-0-4)

                                                                                                    

 

 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

13 หน่วยกิต

 

 

4121220

วัตถุดิบและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

Cosmetic Raw Materials and Formulation

3(3-0-6)

 

 

4121221

ปฏิบัติการวัตถุดิบและการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

Cosmetic Raw Materials and Formulation

1(0-3-0)

 

 

4121328

กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Laws and Ethics in Cosmetic Science and Beauty

3(3-0-6)

 

 

4121329

ผู้ประกอบการและหลักการสร้างธุรกิจเครื่องสำอาง

2(2-0-4)

 

 

 

Entrepreneurship and Principle of Business Venture for Cosmetics

 

 

 

4121331

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง

Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics

3(3-0-6)

 

 

4121332

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง

Development of Product, Innovation and Technology for Cosmetics Laboratory

1(0-3-0)

 

 

2.3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า

60  หน่วยกิต

 

 

 

2.3.1  วิชาบังคับ                                

 40  หน่วยกิต

 

 

 

4121108

 

4121109

 

4121110

 

4121214

 

4121215

 

4121216

 

4121218

 

4121219

 

เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Organic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty

เคมีอนินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Inorganic Chemistry for Cosmetic Science and Beauty

เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Physical Chemistry for Cosmetic Science and Beauty

สมุนไพรท้องถิ่นและวัตถุดิบธรรมชาติสำหรับเครื่องสำอาง*

Local Herbs and Natural Materials for Cosmetics

เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

Cosmetics in Everyday Life

อาหารเพื่อความงาม

Beauty Foods

เภสัชพฤษศาสตร์

Pharmaceutical botany

ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Biochemistry for Cosmetic Science and Beauty

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(3-0-6)

 

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

 

3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

 

4121222

 

 

 

4121223

 

4121324

 

4121325

 

4121326

 

4121327

 

4121330

 

4121333

 

4121334

 

4121439

 

ระเบียบวิธีการวิจัยและการทำโครงการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Research Methodology and Research Proposal for Cosmetic Science and Beauty

เครื่องสำอางฮาลาล*

Halal Cosmetics

เครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม และเล็บ

Skin, Hair and Nail Cosmetics

ปฏิบัติการเครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวหนัง ผม และเล็บ

Skin, Hair and Nail Cosmetics Laboratory

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Seminar in Cosmetic Science and Beauty

โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 1

Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 1

การตลาดเครื่องสำอางฮาลาล*

Halal Cosmetics Marketing

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Cosmetics Labeling and Packaging

โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 2

Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 2

โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามเบื้องต้น 3

Basic Research Project for Cosmetic Science and Beauty 3

1(0-2-1)

 

 

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

1(0-3-0)

 

2(1-2-3)

 

1(0-3-0)

 

3(3-0-6)

 

2(2-0-4)

 

1(0-3-0)

 

1(0-3-0)

 

 

 

 

 

4121111

 

4121112

 

4121113

 

 

2.3.2   วิชาเลือก                   ไม่น้อยกว่า  

จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

Microbiology for Cosmetic Science and Beauty

เครื่องสำอางแต่งสี

Make-up Color Cosmetics

เทคโนโลยีความงาม

Beauty Technology

 

 

12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

4121335

 

4121336

 

4121437

 

4121438

 

4121444

 

4121440

 

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย

Anti Ageing Science

การให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสุขภาพ

Cosmetic and Health Products Consultation

วัตถุดิบเครื่องสำอางขั้นสูง

Advanced Cosmetic Raw Materials

การจัดการเครื่องสำอางและธุรกิจความงาม

Management for Cosmetic and Beauty Business

การบริบาลความงาม

Beauty Care

ศิลปะแห่งใบหน้าและเรือนร่าง

Arts of Face and Body

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

3(3-0-6)

 

 

 

 

4121441

 

 

 

4121442

 

 

4121443

 

2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า  

 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา                               

Preparation for Professional Internship and for

Cooperative Education

และ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม                                     

Professional Internship in Cosmetic Science and Beauty

หรือ

สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม                                                    Cooperative Education in Cosmetic Science and Beauty

8 หน่วยกิต

 

3(3-0-6)

 

 

 

5(450)

 

 

6(600)

 

 

          3. หมวดวิชาเลือกเสรี   

                 ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

                    ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้