แผนงบประมาณ

15 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการจ่ายงบประมาณ

งบประมาณตามแผน

                   2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)     

รายละเอียดรายรับ

งบประมาณที่ต้องการ

2563

2564

2565

2566

2567

ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

800,000

1,600,000

2,400,000

3,200,000

3,200,000

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

คนละ 2,700 บาท ต่อปี

108,000

216,000

324,000

388,000

388,000

รวมรายรับ

908,000

1,816,000

2,724,000

3,588,000

3,588,000

2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท)

รายละเอียดรายจ่าย

งบประมาณที่ต้องการ

2563

2564

2565

2566

2567

เงินคงคลัง ร้อยละ 20

181,600

363,200

544,800

717,600

717,600

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40

363,200

726,400

1,089,600

1,435,200

1,435,200

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ 40

363,200

726,400

1,089,600

1,435,200

1,435,200

รวม

908,000

1,816,000

2,724,000

3,588,000

3,588,000

จำนวนนักศึกษา

40

80

120

160

160

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

18,160

18,160

18,160

18,160

18,160