เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(1035202-1)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: taweesak thiprod


เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนและการเรียนรู้ การออกแบบการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครื่องมือ (Tools) หรือสื่อ สำหรับการเรียนรู้ เป็นผู้สอน หรือช่วยสอน (Tutor) และการใช้เป็นผู้เรียน (Tutee) ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ การสร้าง และการพัฒนาบทเเรียนแบบต่างๆ (courseware) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ (CAL : Computer Assitsed Learning) บทเรียนแบบสื่อประสม การเรียนรู้ผ่านสื่อทางไกล (disstance learning) บนระบบเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้บนโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (web based learning) เป็นต้น