สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรติดต่อเรา

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000   โทรศัพท์มือถือ  081-963-8505  โทรสาร. 073-299629 
e-mail: warisa.w@yru.ac.th