หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000   โทรศัพท์มือถือ  086-296-8790 โทรสาร. 073-299629 
e-mail: Muhammadkhoiri.h@yru.ac.th