สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรวีดีโอแนะนำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

https://www.youtube.com/watch?v=_fcGoFvYCvo

แกลเลอรี่