สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรลงนาม MOU สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

วันนี้ (26 พ.ย.62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายดรัณย์หภพ สังเกิดสุข ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทนบริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมลงนาม MOU โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ บริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพ และความเข็มแข็งในวิชาชีพด้านพลังงาน การพัฒนา การเรียนรู้ในศาสตร์ด้านพลังงาน การสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรมพัฒนาแก่นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สนับสนุนให้ความรู้แก่พนักงานและให้ความร่วมมือด้านพลังงาน และบริษัทดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือการฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เอื้อเฟื้อสถานีที่สำหรับการศึกษาวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

แกลเลอรี่