สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบของหลักสูตร

     1. รูปแบบ     

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

     2. ประเภทของหลักสูตร

        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

    3. ภาษาที่ใช้

       จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    4. การรับเข้าศึกษา

       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

    5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว