สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือเสรี โดยมี โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

่น้อยก่า

30

หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไม่น้อยกว่า          15     หน่วยกิต

1.1) วิชาบังคับ                                                  12      หน่วยกิต

1.2) วิชาเลือก                                  ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต

2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                             ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต

2.1) วิชาบังคับ                                             3     หน่วยกิต

2.2) วิชาเลือก                                ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                             ไม่น้อยกว่า     6      หน่วยกิต

3.1) วิชาบังคับ                                                 3     หน่วยกิต

3.2) วิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า      3     หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                                        3    หน่วยกิต

4.1) คณะครุศาสตร์                                             3   หน่วยกิต

หรือ

4.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                           3   หน่วยกิต

หรือ

4.3) คณะวิทยาการจัดการ                                        3   หน่วยกิต

หรือ

4.4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร                     3  หน่วยกิต

2. หมวดิชาเฉพาะ

่น้อยก่า

84

หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

77

หน่วยกิต

1) วิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า

52

หน่วยกิต

2) วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

25

หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

7

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

่น้อยก่า

6

หน่วยกิต