สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา)

ขอแสดงความยินดี นายคอลีดี เปาะแต นางสาวอาอีซะห์ แกแซแอ และนางสาวมัสณี ฮาเกาะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในนามทีม "Energy YRU" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ และอาจารย์มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) จากผลงาน "ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริค" จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Pode ser uma imagem de 5 pessoas e texto

แกลเลอรี่